Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden
U bent van harte welkom op de website van EHBO vereniging Grathem Kelpen-Oler. Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u deze voorwaarden en bepalingen volledig accepteert.

Disclaimer
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen die betrekking heeft op de dienstverlening van EHBO vereniging Grathem Kelpen-Oler. De gepubliceerde informatie kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. We doen onze uiterste best om onze website actueel en foutloos te houden. Helaas kunnen wij echter niet garanderen dat de gepubliceerde informatie in alle gevallen correct is. U kunt er dan ook geen rechten aan ontlenen. Wel kunt u ons helpen door ons te laten weten wanneer u onduidelijke of zelfs onjuiste informatie aantreft. Een bericht via contact is voldoende.

Auteursrecht
Het auteursrecht van de informatie die is gepubliceerd op onze website behoort geheel toe aan EHBO vereniging Grathem Kelpen-Oler, tenzij anders vermeld. Het overnemen van (delen van) de inhoud is uitsluitend toegestaan na schriftelijk toestemming van het bestuur.

Hyperlinks naar onze website
Het aanbrengen van hyperlinks naar deze website is toegestaan vermits u linkt naar de homepage en deze niet in een frame opneemt. Dorpsraad Grathem draagt géén verantwoordelijkheid voor informatie op sites die naar deze website verwijzen. Wij verzoeken u ons te informeren wanneer u naar onze website linkt.

Links naar andere Websites
Onze website bevat links naar websites die door anderen dan EHBO vereniging Grathem Kelpen-Oler worden geëxploiteerd. Deze links zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden toegevoegd. Voor de toegang tot en het gebruik van deze websites van derden kunnen andere voorwaarden gelden. Dorpsraad Grathem is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites; de aanwezigheid van deze links betekent evenmin dat wij de elders gepubliceerde informatie goedkeuren. Op verzoek zijn wij ten alle tijde bereid bestaande links te heroverwegen dan wel nieuwe links toe te voegen.

Privacy & Persoonsgeheime informatie
Dorpsraad Grathem respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. Wij verklaren géén persoonsgebonden informatie omtrent het gebruik van onze website te verzamelen. Ten behoeve van de analyse van het gebruik van de website wordt uitsluitend gebruik gemaakt van statistische gegevens zoals bezoekersaantal en aantal keer bezocht. Historie informatie wordt niet verzamelend en evenmin opgeslagen. Bezoekers die bezwaar maken tegen gebruik van hun naam en/of foto's kunnen dit zonder opgave van reden bij het bestuur kenbaar maken. Zij kunnen erop vertrouwen dat de betreffende gegevens zo spoedig mogelijk zullen worden aangepast of zelfs verwijderd. Dit geldt vanzelfsprekend uitsluitend voor materiaal dat op de website van EHBO vereniging Grathem Kelpen-Oler is gepubliceerd en dientengevolge onder ons beheer valt; materiaal dat op andere websites is gepubliceerd valt hier dus buiten.

Aansprakelijkheid
Door deze website te bezoeken accepteert u dat EHBO vereniging Grathem Kelpen-Oler alsmede de producent Hostplek op geen enkele wijze aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade.